VSAKOVACÍ DLAŽBY - EKOLOGIE A OHLED NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dlažby
Jedním z nejčastěji skloňovaných ekologických problémů (nejen) České republiky je sucho. Poloha našeho státu ve středu Evropy, kde většina toků spíše pramení a odtéká pryč, a špatné hospodaření se srážkovou vodou, tento nežádoucí fenomén umocňuje.
13. 6. 2023

CO JE VSAKOVACÍ DLAŽBA?

Vodopropustná betonová dlažba neboli vsakovací dlažba se schopností propouštět srážkovou vodu do podkladních vrstev v celé ploše svého formátu, a to díky své mezerovité struktuře betonového střepu.

KDE MŮŽU TUTO DLAŽBU VYUŽÍT?

Díky svým vlastnostem je vhodná zejména pro městskou zástavbu, parkoviště a všude tam, kde jsou žádoucí přístupné plochy s klasickou minimální spárou. Výborně se hodí také pro řešení ploch v okolí rodinných domů.

JSOU I MÍSTA, KAM NENÍ TATO DLAŽBA VHODNÁ?

Tato dlažba není příliš vhodná pro zpevněné plochy silně a průběžně znečišťované jemnými jílovými podíly (typicky těžší zemědělská a lesnická technika). V případě, že zemní pláň pod projektovaným propustným souvrstvím vykazuje nízkou absorpční schopnost (předmět hydrogeologického posouzení), je možné pláň řešit jako spádovanou s odvodem vsakované vody do akumulačního nebo drenážního systému.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Aby byla zajištěna dostatečná infiltrační kapacita propustných ploch, je obecně nutné pravidelné čistění. Intervaly údržby závisí na řadě faktorů, včetně typu plochy, umístění, prostředí, intenzitě zatížení a charakteru provozu. Obvykle však vyžadují čistění jednou za 10 let. Doporučuje se použít kombinovanou metodu proplachování/odsávání, například čistící vozidlo s vysokotlakými tryskami a vakuovým systémem. Po ukončení procesu čistění je nutné spáry znovu vyplnit vhodným výplňovým materiálem.

Vyšší náklady na čistění ploch s vodopropustnými dlažbami jsou kompenzovány absencí poplatku za odvod srážkové vody do veřejných kanalizací a čistíren odpadních vod.

DOTAČNÍ PROGRAM

Operační program Životního prostředí 2021-2027 nabízí 61 miliard korun.

CO LZE ŘEŠIT?

Budování a výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné v intravilánu obce:

  •          rekonstrukce stávajících parkovišť včetně jejich rozšíření
  •           rekonstrukce stávajících chodníků včetně jejich rozšíření
  •           rekonstrukce místních komunikací včetně souvisejících parkovacích a odstavných ploch
  • revitalizace nevzhledných asfaltových či betonových ploch, případně jiných nepropustných povrchů

 
KDO MŮŽE ŽÁDAT?

  •           obce, dobrovolné svazky obcí, kraje
  • školy, školská zařízení a školské právnické osoby
  • církve a náboženské společnosti
  • obchodní společnosti vlastněné ze 100% veřejným subjektem


JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

  •          výměna nepropustného povrchu za propustný: dotace až ve výši 85%
  •         budování nových propustných zpevněných povrchů: dotace ve výši 30%

Společnost PRESBETON nabízíme komplexní spolupráci na přípravě Vašich projektových záměrů. Postaráme se rovněž o dotační stránku projektu, až po proplacení na Váš účet.